Zamów teraz: 

Poleć nas

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „POLEĆ NAS”
Czas trwania oferty od 01/03/2018 do odwołania

I. Opis Oferty

1. Z Oferty Promocyjnej „Poleć Nas” (zwanej dalej Ofertą) może korzystać każdy dotychczasowy Abonent firmy Cyfrotel posiadający Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, który poleci Nowego Abonenta, czyli od dnia 01 marca 2018 roku osoba nie będąca Abonentem firmy Cyfrotel zawrze Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas określony w biurze firmy Cyfrotel i przedstawi kupon promocyjny.

2. W ramach Oferty Operator oferuje obniżenie opłaty abonamentowej za cały pakiet zgodny z zawartą Umową o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych do kwoty 1zł brutto za jeden pełny okres rozliczeniowy. Obniżenie opłaty abonamentowej dotyczy dotychczasowego Abonenta Cyfrotel. Obniżenie opłaty abonamentowej obejmuje najbliższy pełny okres rozliczeniowy.

3. Kupony promocyjne dostępne są w biurze firmy Cyfrotel oraz na stornie www.cyfrotel.pl

4. Prawidłowo wypełniony kupon wraz z podpisem Abonenta, Nowy Abonent przedstawia w dwóch egzemplarzach w trakcie zawierania Umowy o Świadczenie Usług. Jeden egzemplarz zostaje potwierdzony przez pracownika Cyfrotel i zwrócony Nowemu Abonentowi.

5. Podpisanie kuponu przez dotychczasowego Abonenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie oraz upoważnia firmę Cyfrotel do obniżenia opłaty Abonamentowej zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie.

6. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata Abonamentowa zostanie przywrócona do kwoty z przed okresu promocyjnego zgodnie z warunkami wynikającymi z podpisanej przez Abonenta Umowy o Świadczenie Usług.

7. W Okresie Rozliczeniowym, w którym została obniżona opłata Abonamentowa nie można zmienić wybranego pakietu na wyższy.

8. Abonent może polecić dowolną liczbę Nowych Abonentów, za każdego nowo poleconego Abonenta otrzyma obniżenie opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami niniejszej Oferty.

9. Cesja powoduje utratę promocyjnego abonamentu.

10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu przez Abonenta kuponu potwierdzonego przez firmę Cyfrotel.

11. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej w dowolnym terminie lub zmiany regulaminu, bez konieczności podania przyczyn. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej oferty będą publikowane na stronie internetowej www.cyfrotel.pl


II. Postanowienia Ogólne

1. Przedstawiciele Handlowi, Serwisanci nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu wykonywanych usług w imieniu Operatora, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty aktywacyjnej lub kaucji. Opłatę aktywacyjną wraz z pierwszą fakturą należy uiścić w ciągu 14 dni od wystawienia faktury.

2. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem Świadczonych Usług Telekomunikacyjnych przez firmę Cyfrotel oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług dostępnymi w biurze firmy.

3. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie świadczonych Usług Telekomunikacyjnych przez firmę Cyfrotel z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały Warunki Oferty Promocyjnej.